Ugrás a tartalomhoz Lépj a menübe
 


Vidéki Börtönök

2008.03.22

Balssagyarmati Fegyház és Börtön


Madách u.2. volt vármegyei börtön

Története
Épült 1842-45. között az Építési Igazgatóság / valószínüleg Novák Dániel kir. Főépítészti tiszt tervei alapján. Korábban Entz Mátyás balassagyarmati építőmester készített terveket, majd az építkezés alatt az Udvari Építési Tanács, melyek nem kerültek kivitelezésre.

A börtön tulajdonképpen a volt megyeháza U alakú udvarának tengelyében áll és azzal egy építészeti kompozíciót alkot, bár ezt az újabb gazdasági épületek miatt ma alig lehet áttekinteni. A kör centrális alaprajú épület a négy főtengely irányában falsávok szegélyezte háromszögű rizalitokkal tagolt, míg a vízszintes tagolást egyedül a földszint és az öt emelet ablaksorai adják. Az eredeti tervek szerint a körépületben körfolyosókról nyíló 168 cellán kívül két munkaterem és egy imaház is elhelyezést nyert. Az épület kitünöen érzékelteti rendeltetését úgyszólván minden tagolás nélküli szűkszavúságával. A hasonló korú, és rendeltetésü börtönépületek kis száma miatt nemcsak építészetileg, de történetileg is jelentős.
Csupán ennyit közöl a műemléki leírás, de hiába keres róla többet az érdeklődő, egyéb Balassagyarmatról szóló kiadványokban, ennél többet nem lehet megtudni az épületről, holott jelentősége országos viszonylatban is szinte egyedülálló. Ezt támasztja alá az a tény, hogy az e korban a magánzárka-rendszer szerint hasonló rendeltetéssel épített és ma is meglévő börtönépületek közül ez az épület épült fel legelsőnek. Az országosan is ismertek közül a szegedi 1854-ben, a váci pedig 1855-ben, a márianosztrai 1858-ban, a soproni 1886-ban, és a budapesti gyűjtő 1896-ban épült fel. Ha a történelmi Magyarország ismertebb nagy börtöneit nézzük, úgy azok is csak később, mint pl. a illavai 1855-ben, a lipótvárosi és munkácsi 1856-ban, a nagyenyedi és szamosújvári pediglen 1860-ban került felépítésre.

Forrásanyagokból ismert, hogy a balassagyarmatit felépítése utáni években több magasrangú személyiség, tábornok, meglátogatta és úgy nyilatkozott, hogy ennek párja az egész ausztriai birodalomban nincs.

Építéstörténetének feltárása a fellelhetö levéltári források alapján azért is volt indokolt, mert így azok a fehér foltok, melyek itt a város helytörténetében mutatkoztak és a szakemberek előtt sem voltak ismertek, most nagyrészt ismerté váltak.

 

Fegyház és börtön, Márianosztra

A pálos kolostor XV. századi, gótikus falain az 1780-as évekre épült fel a barokk rendház. A rendek feloszlatása után hányatott sorsa volt, ma börtön működik a rusztikus vakolatú, kétemeletes épülettömbben.

Az egykori rendház tömbje keretezi a barokk épületegyüttes előudvarát. A magyar alapítású pálos rend történetének egyik kiemelkedő eseménye volt a rendházépítés. A kolostort I. Lajos király gyakran látogatta; leánya, Hedvig itt nevelkedett. Környékén sokáig királyi vadaskert volt. A pálos rendet II. József 1785-ben feloszlatta. A kolostor épülete a Vallásalap tulajdonába került; katonai raktár, majd kórház lett. A Napóleon ellen harcoló nemesi felkelés idejében, 1809-ben tábori kórházként működött. Itt ápolták a győri csata sebesültjeit.

A rendház egy időszakban a pálos rend főiskolájaként is működött. Nevezetessé vált tanulói: Verseghy Ferenc költő, irodalmár, esztéta, zeneszerző, (1756-1822), Ányos Pál költő (1756-1784), Virág Benedek költő (1754-1830), Táncz Menyhért, iskolai drámaíró (1743-1800), Billisch Márton hitszónok (1736-1807).

A kolostor változatos történetében az 1858. év a fordulópont. Azóta fegyintézet. Kezdetben női börtön volt. Az osztrák belügyminisztérium a Szent Vince rendbeli apácákra bízta. 1948-ban átalakították szigorított dologházzá, majd 1950-ben érkezett az első férfi fogolycsoport, s a női börtön megszűnt.

 

 

A Szegedi Fegyház és Börtön

 

 

A Szegedi Fegyház és Börtön az alapítástól napjainkig (történeti áttekintés)

A szegedi börtön létrehozására az 1881. évi LVIII. törvénycikk intézkedett. 1882. év márciusában kezdték meg a létesítendő börtönhöz tartozó fogházépületek, a börtönfelügyelői lakások és a törvényszéki palota építését. Egy év múlva, 1883. májusára elkészült a 200 fogoly befogadására alkalmas kulcs alaprajzú két fogházépület (jelenleg megye I. és megye II. körletek), a törvényszéki palota (a jelenlegi parancsnoki épület) valamint a börtönfelügyelői lakások.

 

 

A háromemeletes királyi kerületi börtön építését 1883. júniusában kezdték meg, amely 1884. augusztusára elkészült. A börtönépület négy épületszárnya központi körfolyosóba csatlakozik. A csillag alaprajzú elhelyezés miatt kapta a köznyelvben a “Csillagbörtön” elnevezést.

A törvényszéki palotából fogházakból, börtönépületből álló épületkomplexum téglából épült 70 cm széles, négy méter magas bástyafallal lett körülkerítve.

Az 1884. évi 39 557. számú igazságügyminiszteri rendelet 10/1884. szám alatt 1885. január 1-re engedélyezi a börtön törvényszerű rendeltetésének átadását

A börtön működési szabályzata az igazságügyi minisztérium 1884. évi 57 463. számú rendeletével lett kiadva.

Az intézet első vezetője Törökfalvi Török Kálmán, aki 1884. augusztus 27-én foglalta el igazgatói állását.

1885 januárban a személyi állományba pályázat útján: 1 ellenőr, 1 tanító, 3 lelkész, 1 orvos, 1 gondnok, 3 tiszti írnok, 1 őrparancsnok, 6 börtönőrmester, 20 első osztályú börtönőr, 40 másodosztályú börtönőr lett kinevezve.

Az első rabszállítmány 1885. január 10-én lett befogadva.

A szegedi börtön az 1884. évi létesítésétől kezdve folyamatosan büntetés-végrehajtási funkciót látott el. Az 1944-1945. években hadifogolytáborként működött.

 

 

Az 1950-es évek elején a Mars téri börtön-objektumot határoló Cserzy Mihály utca túloldalán lévő rabmunkáltatási üzemet a jelenlegi Nagyfa Alföld Kft-t alagúttal kötötték össze.

A börtön Mars téri épületein jelentősebb átalakítás 1936-1938. és 1987-1988. években következett be. 1987-ben a Csillag körlet délnyugati szárnyát megtoldották. A toldalék-épületben orvosi rendelő, szociális helyiségek (fürdők, mosogatók, ruharaktárak) és foglalkoztató termek lettek kialakítva.

Az intézet II. Objektuma

 

 

A Szeged, Dorozsmai út 25-27 szám alatt 1984. november 17-én lett átadva a Szegedi Fegyház és Börtön objektumaként funkcionáló 252 fő befogadására épült Átmeneti intézet, melybe 1985. január 27-én történt az első kihelyezés 91 fő elítélt létszámmal.

Az Átmeneti intézetben az ún. átmeneti csoportba sorolt fogvatartottak voltak elhelyezve. Az 1985-1990 -es évek közt 200 - 220 fő elítélt létszámmal is működött, mivel az országos börtönökből ide szállították az átmeneti csoportba helyezetteket. Az elítéltek a környező nagyüzemekben (DEFAG, Konzervgyár, IKARUSZ, DÉLÉP) voltak munkáltatva.

Az átmeneti csoportba helyezettek létszáma az 1990-es évek elejétől kezdve folyamatosan csökken, 1996-ban már a 30 főt is alig haladta meg, ezért az Átmeneti intézetet 1996. augusztus 1-én bezárták.

 

 

Az Átmeneti intézet épülete öt évig üresen állt, ez idő alatt az állaga folyamatosan romlott.

1999. évben központi döntés született arról, hogy az Átmeneti intézet épületét fel kell újítani, egyben át kell alakítani úgy, hogy az előzetes letartóztatottak elhelyezésére, őrzésére alkalmas legyen.

2001. év májusában kezdődött az objektum építészeti felújítása és átalakítása. Ekkor a bástyafalat megerősítették, azon négy őrtornyot létesítettek. További új létesítmény az objektum területén a beléptető kapu épülete, és a járműbejárati zsiliptér, a raktárépület, és a kutyatelep.

Az építészeti átadás 2001. decemberben megtörtént. Az igazságügy-miniszter 2002. március 5-én adta át a felújított objektumot a büntetés-végrehajtásnak. Ez időtől kezdve az objektum hivatalos elnevezése a Szegedi Fegyház és Börtön II. Objektuma.

A II. Objektum fogvatartottakkal való betelepítését 2002. áprilisban kezdtük meg, ez május elejére befejeződött.

 

 

A II. Objektumot az intézetparancsnok közvetlen alárendeltségébe tartozó parancsnok-helyettes II. irányítja.

 

Magyarország térképe, aho jól láthatók, hol vannak a Megyei  és Országos Intézetek.

 

 

 

Hozzászólások

Hozzászólás megtekintése

Hozzászólások megtekintése

nádudvar

(kiss réka, 2011.02.17 13:23)

UR ISTEN MÉG ILYET!!!!!!!!!!!!!!!!!4